Els nostres valors i principis

ACCIÓ està plenament compromesa amb els més alts estàndards ètics, així com amb el compliment de la legislació que resulta aplicable per a la seva activitat, ja sigui en les relacions amb els membres de l'organització (Consell d’Administració, persones de la direcció, treballadors i treballadores i persones o entitats col·laboradores), independentment de la seva categoria professional i de la naturalesa jurídica de la relació, o amb els grups d'interès, en totes les activitats que desenvolupa.

ACCIÓ disposa d'un Codi ètic i de Conducta que resulta d'aplicació a tots els membres de l'organització i aquelles persones que el propi Codi estableixi, representant. Un dels elements principals de l’Estructura Ètica d’ACCIÓ. Garanteix l'aplicació col·lectiva dels compromisos adquirits, l'efectiu compliment de la legalitat aplicable en l'exercici de les activitats socials, els drets humans i laborals, i la integració de tot el col·lectiu de persones a la cultura corporativa. Tots els membres de l'organització han de complir amb els principis i valors establerts en el Codi ètic i de conducta en l'exercici de les seves activitats professionals per a ACCIÓ.

Podeu descarregar el Codi Ètic i de Conducta d’ACCIÓ mitjançant aquest enllaç:

Canal ètic

El Procediment del Canal Ètic i la Política del Sistema Intern d’Informació d’ACCIÓ defineix el canal d'informació, anomenat Canal Ètic, de què disposen els membres de l'organització i aquelles persones previstes en relació a l’Estructura Ètica. El Canal Ètic que és el canal intern d’informació habilitat per ACCIÓ per tal de comunicar la comissió o el risc de comissió del tipus d’irregularitats o incompliments, forma part del Sistema Intern de la Informació implementat pel Consell d’Administració, en compliment de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i lluita contra la corrupció.

El Canal Ètic es troba obert a tots els membres d’ACCIÓ i el col·lectiu de persones referides a l’article 3 de la Llei 2/2023, en els termes previstos en el mateix, per tal que es puguin posar en coneixement del Responsable Intern del Sistema Intern d’Informació, gestor del canal ètic, el següent tipus d’informacions:

  • qualsevol incompliment o risc d'incompliment del Codi Ètic i de Conducta, així com de la normativa interna o externa que el desenvolupa, i d’aquella relacionada amb la Estructura Ètica que tingui adoptada ACCIÓ.
  • accions o omissions que, dins del marc personal i material d’aplicació de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, puguin constituir infraccions del Dret de la Unió Europea o bé infraccions penals o administratives greus o molt greus. 
  • Tanmateix, a través del Canal Ètic també es podran comunicar suggeriments, consultes o dubtes relacionades amb la interpretació o aplicació del Codi Ètic i de Conducta.

ACCIÓ garanteix la no represàlia davant de qualsevol comunicació realitzada de bona fe. En el Procediment del Canal Ètic es concreta el procediment, així com, les diferents fases de les investigacions que es duguin a terme arran de les denúncies rebudes per mitjà d'aquest.

Podeu descarregar el Procediment del Canal Ètic d’ACCIÓ mitjançant aquest enllaç: