Política de Privacitat

Política de Privacitat

D'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (en endavant, "RGPD") i la Llei Orgànica 3/2008, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i de Garantia dels Drets Digitals (des d'ara "LOPDGDD") , l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (des d'ara " ACCIÓ ") l'informa quina és la política de privacitat aplicada pel que fa a les dades personals.

 

Responsable del tractament

 

Identitat

 Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (en endavant, "ACCIÓ")

NIF

S-0800476-D

Dir. Postal

Passeig de Gràcia, 129, C.P. 08008, Barcelona (Espanya)

Telèfon

934 76 72 00

Correu electrònic

dades.accio@gencat.cat

 

Finalitat

Les dades personals facilitades seran utilitzades amb la finalitat de gestionar el seu registre al Canal de Denuncies d’ACCIÓ així com per avaluar, analitzar i donar resposta a la denúncia presentada i, si s'escau, realitzar les actuacions corresponents per part d’ACCIÓ.

 

Legitimació

La base legal que legitima el tractament de les dades és el compliment d’una obligació legal i per raó d’interès públic autoritzat per la normativa vigent.


Termini de conservació de les dades

Les dades personals proporcionades a través del canal ètic seran eliminades en un termini no superior a tres [3] mesos, llevat que, investigats els fets, s'emprenguin accions legals. En aquest últim cas el termini de conservació durarà segons els terminis de prescripció legals aplicables. Un cop transcorregut aquest termini, la informació recollida procedirà a cancel·lar-se.

Les dades personals proporcionades a través del canal ètic es conservaran durant el termini que sigui necessari i proporcionat per donar compliment a la normativa vigent per decidir sobre la procedència d’iniciar una investigació sobre els fets comunicats. En cap cas, les dades es podran conversar per un període superior a deu anys. En particular, es tindrà en compte tot allò previst als apartats 3 i 4 de l’article 32 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer. En tot cas, transcorreguts tres mesos des de la recepció de la comunicació sense que s'hagin iniciat actuacions d’investigació, s’haurà de procedir a la seva supressió, tret que la finalitat de la conservació sigui deixar evidència del funcionament del sistema.


Destinataris de les dades: cessionaris i encarregats del tractament

ACCIÓ no cedirà dades personals, sense obtenir-ne prèviament el seu consentiment, excepte les que siguin necessàries per complir les seves obligacions legals i per la tramitació dels procediments judicials corresponents (com per exemple, Autoritats judicials, Forces i Cossos de Seguretat o Administració Pública).

El canal ètic serà gestionat per un tercer que, en la seva condició d'encarregat de tractament, accedirà a les dades personals que s'introdueixin al canal ètic.

L'encàrrec del tractament el gestiona:

  • FAD Legal Boutique, SLP amb CIF: B-65851966 i adreça postal: Avinguda Francesc Macià 38, 12-5, 08208, Sabadell (Barcelona).Transferència internacional de dades

ACCIÓ no realitza transferències de dades.


Drets dels interessats / des

Els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat les exerceixen els interessats davant ACCIÓ, dirigint-se per escrit, acompanyat de fotocòpia de DNI o document identificatiu equivalent, a Passeig de Gràcia, 129, C.P. 08008, Barcelona (Espanya) o bé, enviant un missatge a la següent adreça de correu electrònic: dades.accio@gencat.cat, indicant en la línia 'Assumpte' el dret que es desitja exercitar.

Tanmateix, us informem que els drets de cancel·lació, oposició i oblit estaran limitats, en la mesura que s'estigui en procés d’investigació o, si escau, exercici d'accions, judicials o extrajudicials, dels fets denunciats, i s’hagi de conservar la identitat del denunciant.

En cas de considerar-ho oportú, podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat catalana de protecció de dades (https://apdcat.gencat.cat).


Veracitat de les dades

Els/les denunciants garanteixen i responen de l'exactitud, veracitat i autenticitat de les informacions i dades que comuniquin a través del canal ètic.